SU-møder

SU-mødet 2020 – AFLYST – AFLYST – AFLYST

Besked fra landsformand Aase Schmidt:

“På baggrund af den aktuelle situation vedr. COVID-19 og regeringens kraftige anbefaling af at passe godt på hinanden og ikke udsætte sig selv og vore mere udsatte medborgere for smitterisiko, har landsledelsen i dag den 10. marts drøftet, om vi skulle aflyse SU-mødet d. 21. marts.

Landsledelsen har besluttet at aflyse SU-mødet d. 21. marts.

Vi mener, at der er en så kraftig udvikling i risikomomenter og deraf følgende restriktioner, at det vil være mest ansvarligt at aflyse mødet. Vi kan gennemføre godkendelse af landsmødereferat pr. mail, og indholdsdebatten kan udskydes til et senere møde – formentlig mødet for ledere og udvalg i efteråret. Forslaget fra Aarhus II om at fjerne den kontingentdel, der vedrører projekter, og dermed nedlægger legaterne, kan evt. behandles i en webdiskussion  – ellers må det udskydes.”

 

Indkaldelse til SU lørdag d. 21.marts 2020 kl. 10 – 16

Sted: Kursuscenter Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

Mødet er for klubformænd og udvalgsformænd jf. vedtægterne § 6, men alle klubmedlemmer har ret til at deltage, og Landsledelsen opfordrer alle interesserede til at deltage.

Tilmelding til mødet senest d. 7. marts 2020 til AD Aase Schmidt aase.v.schmidt@gmail.com

DAGSORDEN

Bilag:
Dagsorden
Kommissorium for Zontas repræsentation i Kvinderådet_AKV (1)
Noter fra landsmedlemsudvalget den 2019.11.16
Punkt til SU mødet marts 2020
Zonta Aarhus II Forslag vedr kontingentbetaling til ZD projektkonto SU marts 2020

Kl. 9.30 – 10.00 Ankomst og mulighed for kaffe/the morgenbrød

Kl. 10.00 – 10.30 Velkomst og præsentation

Kl. 10.30 – 12.00 Godkendelse af landsmødereferat (referatet ligger på hjemmesiden)

Punkter til drøftelse

a. Udvalgskommissorier – ændringer forelægges til drøftelse mhp beslutning på landsmødet (kommissorier findes i dropbox – mappen Zonta Danmark + udvalg)

i. Legatudvalg I – ændringsforslag vedlagt som bilag

ii. Legatudvalg II

iii. Medieudvalg

iv. Medlemsudvalg – noter vedlagt som bilag

v. Rep. I Kvinderådet – forslag vedlagt som bilag

vi. Valgudvalget – revideret kommissorium eftersendes senere

b. Indkomne forslag

i. Forslag fra Aarhus II om beløb til landsprojekter (bilag) drøftes med henblik på forberedelse til landsmødebeslutning. Landsledelsen gør opmærksom på, at forslaget medfører nedlæggelse af legaterne.

c. Advocacy – afrapportering fra platforme

i. UN v. Hanne Friis

ii. Kvinderådet v. Shideh Pourzahed, Ann Karin Vestergaard

d. Nyt fra Governor Dorte Olesen og D13

e. Emner/temaer som ønskes til drøftelse på Landsmøde 2020.

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost

Kl. 13.00 – 15.30 Hvorfor er vi i Zonta og hvordan fastholder vi og får nye medlemmer?

(Incl. kaffe) Workshops og erfa:

· Hvor ligger motivationen ift. medlemstrivsel og engagement?

· Arbejde lokalt – bidrage lokalt og internationalt – hvordan finder vi balancen?

Kl. 15.30 – 16.00 Convention 2020 i Chicago

De bedste zontahilsener

Aase Schmidt, AD, Area1, D13

SU

SU-mødet består af klubformændene (ved dennes forfald en suppleant fra klubben) og landsledelsen.

AD er formand for SU, Vice-AD er næstformand. SU mødet holdes hvert år i marts eller april måned.

SU er diskussionsforum for vedtægtsændringer og alle vigtige spørgsmål angående area 01. SU træffer beslutning om størrelsen af rejsetilskud.

Forslag som ønskes behandlet på mødet skal være AD i hænde senest 30 dage før mødet.

Referater

SU-mødet 2019

REFERAT AF SU MØDE 23.319

SU-mødet 2018

Referat af SU møde den 17.03.17

Slides, distrikt 13

Vedtægter